Inspired your journey, treasure your memories... หนึ่งเดียวที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่าย... ด้วยบริการที่หลากหลายจากเรา

เงื่อนไข และวิธีการจองทัวร์เงื่อนไขการจองทัวร์

เมื่อท่านตกลงเดินทางตามโปรแกรมที่ท่านเลือกเดินทางโดยได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ท่านต้องชำระเงินเงินจอง ค่าทัวร์ ตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง โดยวิธี ดังนี้

    1.  เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองทัวร์ / แพ็คเกจทัวร์ ขั้นต่ำ ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชำระเต็มจำนวนก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว  Fax.ใบโอนเงินพร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ , เบอร์ Fax หรือ Email ของท่าน มาที่ 02-9522334-5 หรือ 091-989-1414 การจองทัวร์จึงจะสมบูรณ์

    2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้าบัญชีเช่นกัน  และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยืนยันการเดินทาง

    3. เมื่อชำระเงินค่าจองทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจองที่นั่งรถ (กรณีเดินทางโดยรถโค้ช)ได้ทันที  และยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินได้ทันที

    4. เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์  บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

    5. การยกเลิกการเดินทาง
        - ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
        - ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30 % ของราคาทัวร์
        - ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7 - 14 วันก่อนเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50 - 70 % ของราคาทัวร์ 
          หรือขั้นต่ำตามราคาที่บริษัทแจ้ง
        - ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 1 - 6 วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

*** ยกเว้น รายการทัวร์โปรโมชั่นหรือการเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง ให้ถือเอาเงื่อนไขที่ระบุในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ  กรุณาศึกษาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการบริการ ในโปรแกรมทุกครั้ง

    6. กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับทัวร์ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ วันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง  30 วัน  บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วน  ทุกกรณี

    7. กรณีทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

    8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

    9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

    10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

    11. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  (โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุก่อนทำการจองทัวร์ และบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว


            *** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธ/ยกเลิกการเดินทาง หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในวัน/เวลาที่กำหนด***
 
วิธีการจองทัวร์ Booking

วิธีที่ 1                                                                                                                       
คลิกที่ แบบฟอร์มใบจองทัวร์ ระบุโปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตามรายละเอียดแบบฟอร์ม

***  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองทัวร์ได้ที่นี่ !!และ Fax แบบฟอร์มมาที่บริษัท โทรสาร 02-952-1202 หรือส่งทางอีเมล์ lovetravelbyalice@hotmail.com เมื่อบริษัทได้รับแจ้งแล้วจะติดต่อกลับหาท่านภายในเวลาอันควร หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 4 ชั่วโมง กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข               02 – 9522334-5, 091-989-1414 หรือแจ้งทางอีเมล์ lovetravelbyalice@hotmail.com เมื่อบริษัทเมื่อได้รับ Mail แล้วก็จะติดต่อกลับไปยังท่านทันที

วิธีที่ 2
ติดต่อมาที่บริษัท โทร.02 – 9522334-5, 091-989-1414  โทรสาร 02-952-1202  ขอแบบฟอร์มใบจองทัวร์และการชำระเงิน จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อท่านได้รับใบจองทัวร์แล้ว ให้กรอกชื่อผู้เดินทางโปรแกรม วันเดินทาง ค่าบริการ เบอร์โทร แล้ว Fax กลับมาที่บริษัทฯ

Inspired your journey, treasure your memories smiley